Condicions donacions de fons.

Per a l’avaluació dels fons que s’ofereixen com a donació se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial. Els criteris generals d’acceptació seran els següents:


S’accepten :


• Obres en bon estat de conservació, en català o castellà, de nivell divulgatiu i editats per autors i editorials reconeguts, com a regla general.
• Obres de ciències que no superin els 3 anys d’antiguitat.
• Obres d’humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat.
• Obres de referència com ara diccionaris i enciclopèdies que no superin els 2 anys d’antiguitat.
• Obres sobre Llançà i el seu entorn social, cultural i històric, sigui quina sigui la seva antiguitat si es troben en bon estat.
• Obres de ficció en qualsevol llengua prèvia comprovació de duplicats per part de la biblioteca. [Si no poden ser incorporades al fons de la biblioteca poden formar part d’alguna altra biblioteca].
• Material audiovisual en bon estat, original i que s’avingui amb els criteris de desenvolupament de col·lecció audiovisual de la biblioteca. [Si no poden ser incorporats al fons de la biblioteca poden formar part d’altres biblioteques].


No s’accepten

• Documents en mal estat de conservació o usats, com ara llibres d’exercicis, retallables, o quaderns per acolorir.
• Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat per a una biblioteca pública, com ara publicacions científiques, a criteri del personal de la biblioteca.
• Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manuals d’informàtica, gramàtiques, llibres de text... o que ja hagin perdut la seva vigència informativa.
• Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.
• Obres en diversos volums que no estiguin completes.
• Obres escrites en la seva totalitat en llengües que no siguin el català o el castellà, a criteri del personal de la biblioteca.
• Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.
• Altres obres que no s’adiguin a la política de col.lecció de la biblioteca segons el criteri del personal bibliotecari.


La Biblioteca agraeix, no obstant, el gest desinteressat dels donants envers la biblioteca i els seus usuaris tot i que els documents no siguin acceptats.
En els casos que el fons sigui acceptat, o una part, tingui un valor significatiu o faci referència a una determinada temàtica, l’Ajuntament de Llançà és reserva el dret d’incorporar-lo al fons del servei municipal que consideri més idoni: Biblioteca, Arxiu, Museu...

L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. Inicialment pot patir una avaluació i espurga per triar-ne els més útils per la col·lecció ; i a l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi. D’altra banda, s’entén que les donacions realitzades a la biblioteca són altruistes i en cap cas a canvi d’una contrapartida econòmica o d’un reconeixement públic del donant per qualsevol mitjà. La biblioteca tampoc pot assumir el transport de documents de domicilis particulars a la seva seu.

Les propostes de donacions es presentaran al registre general de documents de l’Ajuntament de Llançà o a la Biblioteca Pere Calders d ’acord amb el model que apareix a l’annvers.

En el cas d'acceptar la totalitat o part del fons es procedirà a prendrà un acord de Junta de Govern Local per tal de què enquedi constància. La biblioteca agrairà per escrit, no obstant, el gest desinteressat dels donants envers la biblioteca i els seus usuaris, tot i que els documents no siguin acceptats.

 

FORMULARI PER LA DONACIÓ

(Per copiar i imprimir)

 

 

PROPOSTA DE DONACIÓ DE FONS A L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERE CALDERS

(1)_________________________________________________________, amb DNI ________________________________ i amb domicili a _______________________ __________________ de_________________________ codi postal _______ i telèfon ______________

EXPOSA

Que coneix i accepta la normativa de donacions de l’Ajuntament de Llançà en general, i de la biblioteca en particular, i que actuant en nom propi i amb facultat per fer donació com a propietari/ària DÓNA sense cap mena de contraprestació a l’Ajuntament de Llançà , preferentment per a la Biblioteca:


(2)______Llibres. Temàtica:_____________________
______Vídeos. Temàtica:_____________________
______CD
______altres

Signatura de qui dóna


Lloc i data


La modalitat de cessió és en ple domini, amb caràcter indefinit i sota les condicions següents:

1. Integrar a la Biblioteca Pere Calders la part dels fons finalment acceptat, sense perjudici de diferents ubicacions finals i dels desplaçaments que calgui efectuar per motius de divulgació, seguretat o conservació.
2. Posar el fons a disposició del públic en general per al seu ús, consulta o préstec, de la manera que els tècnics bibliotecaris estimin més adient.
3. Mantenir el fons en les condicions de conservació que garanteixin la seva preservació.


Per la qual cosa, reconeix a la institució la facultat d’establir els criteris de tractament específic i d’avaluació i tria més adequatsa fi de garantir la millor gestió i preservació del fons objecte de donació.

PROPOSA

L’acceptació de la donació, que efectua amb les condicions abans exposades.


(1)Nom de qui dóna
(2)El títol de cada tipus de documents que es donen

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face